Ontslag en financiele planning

Houd uw medewerkers langer gezond aan het werk en vraag subsidie aan!

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil dat mensen langer gezond en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid ingesteld. Werkgevers (zowel bedrijven als (overheids-)instellingen) kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelen. Met de subsidie kan de organisatie een externe adviseur inhuren om de doelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te helpen realiseren.

 

Welke thema’s vallen onder de subsidieregeling ?

De subsidie is van toepassing op projecten die betrekking hebben op de volgende thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Per project is een bedrag van € 12.500 beschikbaar voor de kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van een advies.

 

Welke werkgevers kunnen de subsidie aanvragen ?

Een werkgever die de subsidie wil aanvragen moet minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het traject mag maximaal twaalf maanden duren en de subsidiabele kosten moeten minimaal € 12.000 (excl. btw) bedragen. Van deze kosten wordt dan de helft aan subsidie verstrekt. Pas na toekenning van de subsidie kan gestart worden met de projectactiviteiten. De behandeltermijn van de subsidieaanvraag duurt maximaal 18 weken.

Na afloop van het hele project dient de werkgever een verslag op te stellen waaruit blijkt hoe het personeel betrokken is geweest bij de planvorming, implementatie en evaluatie van het project.

 

Wat kan Omgaan met Ontwikkeling voor u doen ?

Omgaan met Ontwikkeling heeft deskundige onafhankelijke adviseurs die voor u een advies kunnen uitbrengen inzake alle thema’s die onder de subsidie vallen. Tevens kan het bijbehorende plan door de adviseur worden opgesteld en kunt u worden begeleid in de uitvoering ervan.

Vanzelfsprekend kan Omgaan met Ontwikkeling ook voor u de subsidieaanvraag verzorgen en u ondersteunen in de afwikkeling na afloop van het project.

 

Meer informatie ?

Wilt u gebruik wilt maken van de subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid? Of wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn? Neem dan direct contact met ons op, zodat wij u tijdig op de hoogte kunnen stellen van de mogelijkheden. Het aanvragen van de subsidie in 2019 is namelijk maar kort geopend: van 8 april t/m 12 april. Hoe eerder u een goed onderbouwde aanvraag indient, hoe beter. De aanvraag van een subsidie betekent nog niet direct dat deze ook zal worden toegekend. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de kwaliteit van de aanvraag en het totaal aan aanvragen in relatie tot het totaal beschikbare bedrag voor subsidies.

 

Een andere visie op ontwikkeling van bedrijf en medewerker

De dienstverlening van Omgaan met Ontwikkeling voorkomt knelpunten bij reorganisaties. Samen met Omgaan met Ontwikkeling voert u zo succesvolle wijzigingen in uw bedrijf door. Wijzigingen waarin u optimaal gebruik maakt van de capaciteiten van uw medewerkers. Omgaan met Ontwikkeling is een externe en dus onafhankelijke partij die de verschillende disciplines bij ontwikkeling van organisatie en werknemer integreert: rechtshulp voor de werknemer, coaching en recruitment en financieel in- en overzicht voor de werknemer.

De uitkomsten van de verschillende disciplines zijn op elkaar afgestemd binnen Omgaan met Ontwikkeling. Hierdoor krijgen de medewerkers geen tegenstrijdige en algemene adviezen maar duidelijke en op maat toegesneden stappen en begeleiding om hun toekomst snel in eigen hand te kunnen nemen. De medewerkers weten waaraan zij toe zijn en wat te doen.

De integrale aanpak van Omgaan met Ontwikkeling voor gemak en rendement.

 

Marcel Hansen

Financieel Directeur